ลงทะเบียนสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่:1/ปีการศึกษา2561

คำชี้แจง : (สีแดงคือเต็มแล้ว)
นักเรียนควรอ่านรายละเอียดของแต่ละชุมนุมให้เข้าใจก่อนสมัคร เพราะชื่อนักเรียน 1ชื่อ จะสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
*(ผู้มีปัญหาในการสมัครหรือสมัครผิดพลาด กรุณาติดต่อที่ อ.สรยุทธ เท่านั้น)* <ลงทะเบียน>

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่1 /2561
รหัสชุมนุม
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
จำนวนที่รับ
ครูผู้สอน
ระดับชั้น
สถานที่เรียน
ก01 อุตสาหกรรม 20 ครูเด่นพงษ์ ม.ปลาย โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ก02 กรีฑา 20 ครูนิวัตร/ครูสุพัฒชา ม.ต้น-ม.ปลาย สนามกีฬา
ก03 งานพยาบาล 20 ครูโสภา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องพยาบาล
ก04 อิสระทางความคิด 20 ครูจิตฐิชา ม.ปลาย ห้องปกครอง
ก05 รักเกษตร 20 ครูเกล็ดแก้ว ม.ต้น-ม.ปลาย หลังอาคาร2
ก06 สนุกกับตัวเลข 20 ครูสุนทราภรณ์ ม.1 ห้องแผนงาน
ก07 ภาษาไทย 20 ครูนิศากร ม.ต้น ห้องภาษาไทย
ก08 อย.น้อย 20 ครูสิรินทร์พร ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคหกรรม
ก09 คณิตกับการคลายเครียด 20 ครูสุรีรัตน์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิชาการ
ก10 ABC Relax (ABC พาเพลิน) 20 ครูสุกุลรัตน์ ม.ปลาย ห้องภาษาอังกฤษ
ก11 คณิตศาสตร์ ม.5 20 ครูดิเรก ม.5 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ก12 ยุวบรรณารักษ์ 20 ครูวรพจน์ ม.ต้น ห้องสมุด
ก13 อาสาพัฒนา 20 ครูทนง ม.ต้น (ชาย) ด้านหลังอาคารดนตรี
ก14 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 20 ครูวาสนา ม.ปลาย ห้องวิทย์ 1
ก15 ธนาคารโรงเรียน 20 ครูสุรเชษฐ์ ม.ปลาย ห้องธนาคารโรงเรียน
ก16 โดรน 20 ครูพิษณุ ม.ต้น อาคารศิลปะ
ก17 ระบายสีพาเพลิน 20 ครูดารุณี ม.ปลาย ห้องบุคลากร
ก18 นานาสาระวิทย์ 20 ครูคมกฤช ม.ปลาย ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ก19 วรรณคดีพาเพลิน 20 ครูอำภา ม.ต้น หน้าห้องธนาคารโรงเรียน
ก20 ปักคอสติส 20 ครูผกามาศ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องแผนงาน
ก21 Science Show (ละครวิทยาศาสตร์) 20 ครูกุลรวี ม.ต้น ห้องวิทย์ 2
ก22 ยุวบรรณารักษ์ 20 ครูวัญญา ม.ปลาย ห้องสมุด
ก23 ภาษาพาเพลิน 20 ครูปภาวดี ม.ต้น ห้องแนะแนว
ก24 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ครูพรอนันต์ ม.ต้น ห้องคอม ม.ต้น
ก25 ทักษะคอมพิวเตอร์        20 ครูสรยุทธ/ครูพีรดนย์   ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคอม ม.ปลาย
ก26 Story telling (เล่านิทาน) 20 ครูจิตจุฑา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องแผนงาน
ก27 วอเล่ย์บอล 20 ครูสมชาย ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องพละ
ก28 ซุ่มยิง 20 ครูเจริญรัตน์ ม.ปลาย ห้องสภานักเรียน
ก29 โครงงานคุณธรรม 20 ครูณัฐธิดา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิชาการ
ก30 สหกรณ์โรงเรียน 20 ครูณัฐวิภา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องสหกรณ์
ก31 พระพุทธศาสนา 20 ครูอุเทน ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องสังคม อาคาร3
ก32 รู้รักสิ่งแวดล้อม 20 ครูอุเทน ม.ต้น-ม.ปลาย หลังเสาธง
ก33 คณิตคิดสนุก 20 ครูยุพาวดี ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคณิตศาสตร์
ก34 เงื่อนเชือก 40 ครูฤทธิไกร/ครูภัทราพร ม.ต้น ห้องประชาสัมพันธ์
ก35 อักษรศิลป์ 20 ครูลัดดาวัลย์ ม.ต้น ห้องประชาสัมพันธ์
ก36 ภาษาจีนพาเพลิน 20 ครูศวิตา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิชาการ
ก37 ช่างฝีมือ 20 ครูธนชัย ม.ปลาย โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ก38 คันฉ่องวัดใจ 20 ครูฉัตรวนันท์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องแนะแนว
ก39 ดนตรี 40 ครูอธิพงษ์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องดนตรี
ก40 ธรรมะพาเพลิน 20 ครูยอดรัก ม.ต้น-ม.ปลาย หลังเสาธง
ก41 ประชาสัมพันธ์ 10 ครูภัทราพร/ครูวิภาดา ม.3,ม.4,ม.5 ห้องประชาสัมพันธ์

<ลงทะเบียน> <ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครแต่ละชุมนุม>

Copyright @ 2015 T.Sorayuth Panchai. All rights reserved.
Analysis, design and programming -->by: T.สรยุทธ ปั้นฉาย [21/05/58]