ลงทะเบียนสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่:1

คำชี้แจง
นักเรียนควรอ่านรายละเอียดของแต่ละชุมนุมให้เข้าใจก่อนสมัคร เพราะชื่อนักเรียน 1ชื่อ จะสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
*(ผู้มีปัญหาในการสมัครหรือสมัครผิดพลาด กรุณาติดต่อที่ อ.สรยุทธ เท่านั้น)* <ลงทะเบียน>

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่1 /2560
รหัสชุมนุม
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
จำนวนที่รับ
ครูผู้สอน
ระดับชั้น
สถานที่เรียน
ก01 หมากฮอส (เต็ม) 20 ครูทวีป ม.ต้น-ม.ปลาย ซุ้มหน้าห้องปกครอง
ก02 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 20 ครูสมควร ม.ต้น-ม.ปลาย หน้าห้องบริการ
ก03 อุตสาหกรรม (เต็ม) 25 ครูเด่นพงษ์ ม.4-ม.5 โรงฝึกงาน
ก04 กรีฑา (เต็ม) 20 ครูนิวัตร ม.ต้น-ม.ปลาย สนามกีฬา
ก05 เปตอง (เต็ม) 20 ครูสุนันทา ม.ต้น-ม.ปลาย สนามเปตอง
ก06 งานพยาบาล 20 ครูโสภา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องพยาบาล
ก07 อิสระทางจินตนาการ 20 ครูจิตฐิชา ม.ปลาย ห้องปกครอง
ก08 ยุวเกษตรกร 20 ครูเกล็ดแก้ว ม.ต้น-ม.ปลาย หลังอาคาร2
ก09 สนุกกับตัวเลข 20 ครูสุนทราภรณ์ ม.1 ห้องแผนงาน
ก10 ภาษาไทย 20 ครูสาวนิศากร ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องภาษาไทย
ก11 จินตคณิต 30
ครูสาววราภรณ์/ครูสมใจ
ม.ต้น ห้องวิทย์ 2
ก12 อย.น้อย 20 ครูสิรินทร์พร ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคหกรรม
ก13 คณิตศิลป์ 20 ครูสุรีรัตน์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิชาการ
ก14 ABC 20 ครูสุกุลรัตน์ ม.4 ห้องภาษาอังกฤษ
ก15 คนรักคณิตศาสตร์ 30 ครูดิเรก ม.5 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ก16 รักการอ่าน (เต็ม) 30 ครูวรพจน์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องสมุด
ก17 อาสาพัฒนา 20 ครูทนง ม.ต้น (ชาย) อาคารเกษตรกรรมธรรมชาติ
ก18 วิทยาศาสตร์ 20 ครูวาสนา ม.ปลาย ห้องวิทย์ 1
ก19 ทักษะภาษาอังกฤษ 20 ครูสุวรรณา ม.ต้น ห้องแผนงาน
ก20 ธนาคารโรงเรียน 20 ครูสุรเชษฐ์ ม.ปลาย ห้องธนาคารโรงเรียน
ก21 นักศึกษาวิชาทหาร
ไม่จำกัด
ครูสุรเชษฐ์ ม.4 ห้องธนาคารโรงเรียน
ก22 โดรน 20 ครูพิษณุ ม.ต้น-ม.ปลาย อาคารเกษตรกรรมธรรมชาติ
ก23 ริบบิ้นสร้างสรรค์ 20 ครูดารุณี ม.ปลาย ห้องบุคลากร
ก24 นานาสาระวิทย์ (เต็ม) 20 ครูคมกฤช ม.ปลาย ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ก25 วรรณคดีพาเพลิน (เต็ม) 20 ครูอำภา ม.ต้น หน้าห้องธนาคารโรงเรียน
ก26 English is fun 20 ครูผกามาศ ม.ต้น ห้องแผนงาน
ก27 Science Show 20 ครูกุลรวี ม.ต้น ห้องวิทย์ 2
ก28 โมเดลกระดาษ (เต็ม) 20 ครูปิ่นนภัส ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องประชาสัมพันธ์
ก29
ทักษะคอมพิวเตอร์(Comฯ skills)
20
ครูสรยุทธ/ครูพีรดนย์
ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคอม ม.ปลาย
ก30 Reading Club 20 ครูจิตจุฑา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องปฎิบัติการทางภาษา
ก31 วอเล่ย์บอล (เต็ม) 20 ครูสมชาย ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องพละ
ก32 ภาษาพาเพลิน (เต็ม) 20 ครูลัดดาวัลย์ ม.ต้น ห้องแนะแนว
ก33 ซุ่มยิง 20 ครูเจริญรัตน์ ม.ปลาย ห้องสภานักเรียน
ก34 โครงงานคุณธรรม 20 ครูณัฐธิดา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องอาเซียน
ก35 สหกรณ์โรงเรียน 20 ครูณัฐวิภา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องสหกรณ์
ก36 ธนาคารขยะรีไซเคิล 20 ครูอุเทน ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องธนาคารขยะ
ก37 ร้องเล่นเต้นรำ 20 ครูยุพาวดี ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคณิตศาสตร์
ก38
เงื่อนเชือก
40
ครูฤทธิไกร/ครูภัทราพร
ม.ต้น
หน้าห้องบริการ
ก39 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 20 ครูวาทินี ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องทัศนศิลป์
ก40 อักษรศิลป์ 20 ครูลัดดาวัลย์ ม.ต้น ห้องแผนงาน
ก41 ภาษาจีนพาเพลิน (เต็ม) 20 ครูศวิตา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิชาการ
           
           

<ลงทะเบียน> <ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครแต่ละชุมนุม>

Copyright @ 2015 T.Sorayuth Panchai. All rights reserved.
Analysis, design and programming -->by: T.สรยุทธ ปั้นฉาย [21/05/58]