ลงทะเบียนสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่:1

คำชี้แจง
นักเรียนควรอ่านรายละเอียดของแต่ละชุมนุมให้เข้าใจก่อนสมัคร เพราะชื่อนักเรียน 1ชื่อ จะสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
*(ผู้มีปัญหาในการสมัครหรือสมัครผิดพลาด กรุณาติดต่อที่ อ.สรยุทธ เท่านั้น)* <ลงทะเบียน>

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่1 /2559
รหัสชุมนุม
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
จำนวนที่รับ
ครูผู้สอน
ระดับชั้น
สถานที่เรียน
ก01 หมากฮอส (เต็มแล้ว) 30 ครูทวีป ม.1-ม.6 ศาลากรีฑา
ก02 อุตสาหกรรม 45 ครูเด่นพงษ์/ครูธัชพล ม.4/4,5/4,6/4 โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ก03 กีฬา(กรีฑา) (เต็มแล้ว) 30 ครูนิวัตร ม.1-ม.6 สนามกรีฑา
ก04 ทูบีนัมเบอร์วัน (และเปตอง) (เต็มแล้ว) 20 ครูสุนันทา ม.1-ม.6 ห้องพยาบาล
ก05 ปริศนาพาเพลิน (เต็มแล้ว) 20 ครูโสภา ม.1-ม.6  
ก06 อิสระความคิดพิชิตจินตนาการ 20 ครูจิตฐิชา ม.ปลาย ห้องปกครอง
ก07 วิชาการ 40 ครูวิสัน ม.6 ห้องคณิตศาสตร์
ก08 ยุวเกษตรกร 20 ครูเกล็ดแก้ว ม.1-ม.6 อาคารเกษตร
ก09 คณิตคิดสนุก 20 ครูสุนทราภรณ์ ม.1 อาคาร1
ก10 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 20 ครูนิศากร/อำภา ม.ต้น ห้องภาษาไทย
ก11 108 ไอเดีย 20 ครูวราภรณ์ ม.ต้น ห้องวิทย์
ก12 แกะสลัก (เต็มแล้ว) 20 ครูสิรินทร์พร ม.1-ม.6 ห้องคหกรรม
ก13 คณิตศาสตร์ 20 ครูทวีนุต ม.1 ห้องแนะแนว
ก14 ABC Relax 25 ครูสุกุลรัตน์ ม.4  
ก15 คนรักคณิตศาสตร์ 30 ครูดิเรก ม.4 ห้องคณิตศาสตร์
ก16 รักการอ่าน (เต็มแล้ว) 20 ครูวรพจน์ ม.1-ม.6 ห้องสมุด
ก17 อาสาพัฒนา 20 ครูทนง ม.ต้น(ชาย) ห้องเกษตรธรรมชาติ
ก18 วิทยาศาสตร์ (เต็มแล้ว) 30 ครูวาสนา ม.ปลาย ห้องวิทย์1
ก19 ส่งเสริมทักษะวิชาการ 20 ครูสุวรรณา ม.ปลาย ห้องแผนงาน
ก20 ธนาคารโรงเรียน 20 ครูสุรเชษฐ์ ม.ต้น ห้องธนาคาร
ก21 สะสมพลังจิต 20 ครฉัตรวนันท์ ม.1-ม.6 ห้องแนะแนว
ก22 เล่าสู่กันฟัง 20 ครูเจนจิรา ม.ปลาย ห้อง ม.6/4
ก23 คณิตศิลป์ 20 ครูสุรีรัตน์ ม.1-ม.6 ห้องแผนงาน
ก24 โดรน (เต็มแล้ว) 20 ครูพิษณุ ม.ต้น สนามฟุตบอล
ก25 Colourfull Enjoy (เต็มแล้ว) 20 ครูดารุณี ม.ปลาย ห้องบริการ
ก26 นานาสาระวิทย์ 20 ครูคมกฤช ม.ปลาย ห้องวิทยาศาสตร์
           
ก28 English is fun 20 ครูผกามาศ ม.1-ม.6 ห้องแผนงาน
ก29 อิ่มอร่อยอาหารคลีน (เต็มแล้ว) 20 ครูกุลรวี ม.1-ม.6 อาคาร 1
ก30 Personal Brand (เต็มแล้ว) 20 ครูปิ่นนภัส ม.1-ม.6 ห้องประชาสัมพันธ์
ก31 คอมสร้างสรรค์ (เต็มแล้ว) 20 ครูภัทรพร ม.ต้น ห้องคอมม.ต้น
ก32 Computer Maintenance Service(เต็มแล้ว) 20 ครูสรยุทธ ม.1-ม.6 ห้องคอม ม.ปลาย
ก33 วอเล่ย์บอล (เต็มแล้ว) 30 ครูสมชาย ม.1-ม.6 สนามกีฬา
           
ก35 ภาษาพาเพลิน 20 ครูลัดดาวัลย์ สินกำแพง ม.3 ห้องแนะแนว
ก36 กรุบกริบ (เต็ม) 20 ครูเจริญรัตน์ ม.1-ม.6 หอประชุม
ก37 ตัดกระดาษสร้างสรรค์ไทย (เต็ม) 20 ครูยอดรัก ม.1-ม.6  
ก38 อาเซียน A.E.C 40 ครูณัฐธิดา/ณัฐวิภา ม.1-ม.6 ห้องอาเซียน
ก39 ช่างภาพหรรษา (เต็มแล้ว) 30 ครพีรดนย์ ม.1-ม.6 ห้องคอม ม.ปลาย
ก40 พระพุทธ 20 ครูอุเทน ม.1-ม.6 ห้องสังคม
ก41 ธนาคารขยะ 20 ครูอุเทน   ม.1-ม.6 ห้องสังคม
ก42 ฟุตซอลหญิง (เต็มแล้ว) 30 ครูฤทธิไกร ม.1-ม.6 สนามกีฬา
ก43 108 ไอเดีย 15 ครูรุ่งทิวา ม.ต้น ห้อง ม.2/5
ก44 จิตรกรรมสร้างจินตนาการ (เต็มแล้ว) 15

ครูวาทินี

ม.1-ม.6 ห้องทัศนศิลป์
ก45 อักษรศิลป์ (เต็มแล้ว) 20 ครูลัดดาวัลย์ ถี่ถ้วน ม.ต้น ห้องแผนงาน
ก46 วัฒนธรรมจีน (เต็มแล้ว) 25 ครูศรีวรรณ ม.3-ม.5 ห้องสมุด
ก47 English is Fun (เต็มแล้ว) 40 Miss Unice Moreno/วรัญญา ม.1-ม.6 ห้อง Soundlab
ก48 Reading Club 30 ครูจิตจุฑา ม.1-ม.6 ห้องภาษาอังกฤษ
ก49 นาฏศิลป์ (เต็มแล้ว) 20 ครูวิภาดา ม.1-ม.6 ห้องนาฏศิลป์
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

<ลงทะเบียน> <ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครแต่ละชุมนุม>

Copyright @ 2015 T.Sorayuth Panchai. All rights reserved.
Analysis, design and programming -->by: T.สรยุทธ ปั้นฉาย [21/05/58]