ลงทะเบียนสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่:2

คำชี้แจง
นักเรียนควรอ่านรายละเอียดของแต่ละชุมนุมให้เข้าใจก่อนสมัคร เพราะชื่อนักเรียน 1ชื่อ จะสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
*(ผู้มีปัญหาในการสมัครหรือสมัครผิดพลาด กรุณาติดต่อที่ อ.สรยุทธ เท่านั้น)* <ลงทะเบียน>

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่2 /2559
รหัสชุมนุม
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
จำนวนที่รับ
ครูผู้สอน
ระดับชั้น
สถานที่เรียน
ก01 หมากฮอส (เต็ม) 30 ครูทวีป ม.1-ม.5 ซุ้มหน้าห้องปกครอง
ก02 อุตสาหกรรม 45 ครูเด่นพงษ์/ครูธัชพล ม.4/3,5/4,6/4 โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ก03 กีฬา(กรีฑา) 30 ครูนิวัตร ม.1-ม.5 สนามกรีฑา
ก04 เปตอง 20 ครูสุนันทา ม.1-ม.5 ห้องพยาบาล
ก05 พยาบาล 20 ครูโสภา ม.1-ม.5 ห้องพยาบาล
ก06 ภาษาวรรณศิลป์ 20 ครูจิตฐิชา ม.ปลาย หน้าอาคาร 2
ก07 ยุวเกษตรกร 20 ครูเกล็ดแก้ว ม.1-ม.5 อาคารเกษตร
ก08 คณิตคิดสนุก 20 ครูสุนทราภรณ์ ม.1 ห้องแผนงาน
ก09 เกมส์ภาษาไทย 40 ครูนิศากร/อำภา ม.1-ม.5 หน้าอาคาร 1
ก10 ริบบิ้นเก๋ไก๋ 40 ครูวราภรณ์ ม.ต้น หน้าอาคาร 2
ก11 แกะสลัก 20 ครูสิรินทร์พร ม.1-ม.5 ห้องคหกรรม
ก12 สหกรณ์โรงเรียน 20 ครูณัฐวิภา ม.1-ม.5 ห้องสหกรณ์
ก13 ABC 20 ครูสุกุลรัตน์ ม.4 อาคาร 1
ก14 คนรักคณิตศาสตร์ 30 ครูดิเรก ม.5 ห้องคณิตศาสตร์
ก15 รักการอ่าน 20 ครูวรพจน์ ม.1-ม.5 ห้องสมุด
ก16 อาสาพัฒนา 20 ครูทนง ม.ต้น(ชาย) ห้องเกษตรธรรมชาติ
ก17 วิทยาศาสตร์ 25 ครูวาสนา ม.ปลาย ห้องวิทย์1
ก18 ภาษาอังกฤษ 20 ครูสุวรรณา ม.ต้น อาคาร 1
ก19 ธนาคารโรงเรียน 10 ครูสุรเชษฐ์/ครูมณีรัตน์ ม.1-ม.5 ห้องธนาคาร
ก20 เล่าสู่กันฟัง 20 ครูเจนจิรา ม.ปลาย ห้องวิชาการ
ก21 คณิตศิลป์ 20 ครูสุรีรัตน์ ม.1-ม.5 ห้องแผนงาน
ก22 โดรน 20 ครูพิษณุ ม.ต้น สนามฟุตบอล
ก23 พรรณพฤกษา 20 ครูดารุณี ม.ปลาย ห้องบุคคล
ก24 นานาสาระวิทย์ 20 ครูคมกฤช ม.ปลาย ห้องวิทยาศาสตร์
ก25 English is fun 20 ครูผกามาศ ม.1 ห้องแผนงาน
ก26 Personal Brand 20 ครูปิ่นนภัส ม.1-ม.5 ห้องประชาสัมพันธ์
ก27 วอเล่ย์บอล 30 ครูสมชาย ม.1-ม.5 สนามกีฬา
ก28 ภาษาพาเพลิน 20 ครูลัดดาวัลย์ สินกำแพง ม.ต้น ห้องแนะแนว
ก29 แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว 20 ครูณัฐธิดา ม.1-ม.5 ใต้ถุนอาคาร 3
ก30 พระพุทธศาสนา 20 ครูอุเทน ม.1-ม.5 ห้องสังคม
ก31 ฟุตซอล 20 ครูฤทธิไกร ม.1-ม.5 สนามฟุตซอล
ก32 หนังสติ๊กพาเพลิน 20 ครูรุ่งทิวา ม.1-ม.5 หน้าอาคาร 2
ก33 จิตรกรรม 20 ครูวาทินี ม.1-ม.5 ห้องทัศนศิลป์
ก34 อักษรศิลป์ 20 ครูลัดดาวัลย์ ถี่ถ้วน ม.ต้น ห้องแผนงาน
ก35 วัฒนธรรมจีน 20 ครูศรีวรรณ ม.2-ม.4 ห้องสมุด
ก36 English is Fun 40 Miss Unice Moreno/วรัญญา ม.1-ม.5 ห้อง Soundlab
ก37 รักอิ้ง (English) 20 ครูจิตจุฑา ม.1-ม.5 ห้องภาษาอังกฤษ
- - - - - -
ก39 เงามัจจุราชออนไลน์ 20 ครูเด่นศักดิ์ ม.ปลาย ห้อง ict
ก40 เกม 24 20 ครูพชร ม.1-ม.5 ใต้ถุนอาคาร 3
ก41 Minute to win it 20 ครูธนิตพงษ์ ม.ปลาย ห้องฟิสิกส์
ก42 สิ่งประดิษฐ์พิชิตจินตนาการ 20 ครูวิโรจน์ ม.1-ม.5 ห้องพละ
ก43 เซปักตะกร้อ 20 ครูรังสรรค์ ม.1-ม.5 ห้องพละ
ก44 บาสเกตบอล 20 ครูวิทวัส ม.1-ม.5 ห้องพละ
ก45 Magic Number 007 20 ครูกัตฏิญา ม.1-ม.5 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ก46 จินตนาการสร้างสรรค์ได้ 20 ครูจิติณัฏฐ์ ม.1-ม.5 ใต้ถุนอาคาร 3
ก47 Acronym for chatting 20 ครูศิรินันท์ ม.1-ม.5 ห้องแนะแนว
ก48 ธนาคารขยะ 20 ครูอุเทน ม.1-ม.5 ห้องสังคม
           
           
           
           
           

<ลงทะเบียน> <ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครแต่ละชุมนุม>

Copyright @ 2015 T.Sorayuth Panchai. All rights reserved.
Analysis, design and programming -->by: T.สรยุทธ ปั้นฉาย [21/05/58]