ลงทะเบียนสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่:2/ปีการศึกษา2560

คำชี้แจง : (สีแดงคือเต็มแล้ว)
นักเรียนควรอ่านรายละเอียดของแต่ละชุมนุมให้เข้าใจก่อนสมัคร เพราะชื่อนักเรียน 1ชื่อ จะสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
*(ผู้มีปัญหาในการสมัครหรือสมัครผิดพลาด กรุณาติดต่อที่ อ.สรยุทธ เท่านั้น)* <ลงทะเบียน>

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่1 /2560
รหัสชุมนุม
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
จำนวนที่รับ
ครูผู้สอน
ระดับชั้น
สถานที่เรียน
ก01 อุตสาหกรรม 20 ครูเด่นพงษ์ ม.ปลาย โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ก02 กรีฑา 25 ครูนิวัตร/ครูสุพัฒชา ม.ต้น-ม.ปลาย สนามกีฬา
ก03 เปตอง 25 ครูสุนันทา/ครูณัฐพล ม.ต้น-ม.ปลาย สนามเปตอง
ก04 งานพยาบาล 20 ครูโสภา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องพยาบาล
ก05 สบายๆสไตล์ครูจิตฯ 20 ครูจิตฐิชา ม.ปลาย ห้องปกครอง
ก06 เกษตรพอเพียง 20 ครูเกล็ดแก้ว ม.ต้น-ม.ปลาย หลังอาคาร2
ก07 สนุกกับตัวเลข 20 ครูสุนทราภรณ์ ม.1 ห้องแผนงาน
ก08 ภาษาไทย 20 ครูนิศากร ม.ต้น ห้องภาษาไทย
ก09 อย.น้อย 20 ครูสิรินทร์พร ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคหกรรม
ก10 คณิตศิลป์ 20 ครูสุรีรัตน์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิชาการ
ก11 ABC Relax (ABC พาเพลิน) 20 ครูสุกุลรัตน์ ม.4 ห้องภาษาอังกฤษ
ก12 คณิตศาสตร์ ม.5 20 ครูดิเรก ม.5 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ก13 รักการอ่าน 20 ครูวรพจน์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องสมุด
ก14 อาสาพัฒนา 20 ครูทนง ม.ต้น (ชาย) อาคารเกษตรกรรมธรรมชาติ
ก15 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 20 ครูวาสนา ม.ปลาย ห้องวิทย์ 1
ก16 ธนาคารโรงเรียน 20 ครูสุรเชษฐ์ ม.ปลาย ห้องธนาคารโรงเรียน
ก17 โดรน 20 ครูพิษณุ ม.ต้น-ม.ปลาย อาคารวังหลัง
ก18 การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 20 ครูดารุณี ม.ปลาย ห้องบุคลากร
ก19 นานาสาระวิทย์ 20 ครูคมกฤช ม.ปลาย ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ก20 วรรณคดีพาเพลิน 20 ครูอำภา ม.ต้น หน้าห้องธนาคารโรงเรียน
ก21 ปักคอสติส 20 ครูผกามาศ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องแผนงาน
ก22 Science Show (ละครวิทยาศาสตร์) 20 ครูกุลรวี ม.ต้น ห้องวิทย์ 2
ก23 ทักษะคอมพิวเตอร์       Computer Skill 25 ครูสรยุทธ/ครูพีรดนย์/ครูสิริกาญจน์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคอม ม.ปลาย
ก24 Story telling (เล่านิทาน) 20 ครูจิตจุฑา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องแผนงาน
ก25 วอเล่ย์บอล 25 ครูสมชาย/ครูจีรศักดิ์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องพละ
ก26 ภาษาพาเพลิน 20 ครูลัดดาวัลย์ ม.ต้น ห้องแนะแนว
ก27 ซุ่มยิง 20 ครูเจริญรัตน์ ม.ปลาย ห้องสภานักเรียน
ก28 โครงงานคุณธรรม 25 ครูณัฐธิดา/ครูศิริพร ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิชาการ
ก29 สหกรณ์โรงเรียน 20 ครูณัฐวิภา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องสหกรณ์
ก30 พระพุทธศาสนา 20 ครูอุเทน ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องธนาคารขยะ
ก31 คณิตคิดสนุก 20 ครูยุพาวดี ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องคณิตศาสตร์
ก32 เงื่อนเชือก 40 ครูฤทธิไกร/ครูภัทราพร ม.ต้น ห้องประชาสัมพันธ์
ก33 แต้มสีสันผ่านเส้นสาย 20 ครูวาทินี ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องทัศนศิลป์
ก34 อักษรศิลป์ 20 ครูลัดดาวัลย์ ม.ต้น ห้องประชาสัมพันธ์
ก35 ภาษาจีนพาเพลิน 20 ครูศวิตา ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิชาการ
ก36 ช่างฝีมือ 20 ครูธนชัย ม.ปลาย โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
ก37 สนุกคิดวิทย์พาเพลิน 30 ครูเกศรินทร์/ครูพิกุล ม.ปลาย ห้องวิทย์ อาคาร3
ก38 เครื่องร่อนกระดาษ 30 ครูพลับพลึง/ครูชนกนันท์ ม.ต้น-ม.ปลาย ห้องวิทย์ อาคาร3
ก39 ธรรมะพาเพลิน 30 พระศุภชัย/ครูจุฬาลักษณ์ ม.ต้น-ม.ปลาย หอประชุม
           
           

<ลงทะเบียน> <ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครแต่ละชุมนุม>

Copyright @ 2015 T.Sorayuth Panchai. All rights reserved.
Analysis, design and programming -->by: T.สรยุทธ ปั้นฉาย [21/05/58]